• บ้านเดี่ยว
 • บ้านแฝด
 • ทาวเฮ้าส์
 • คอนโด/หอพัก
 • อาคารพาณิชย์
 • ที่ดิน
บ้านเดี่ยว - บ้านเดี่ยว หมายถึง อาคารที่อยู่อาศัยหลังเดี่ยวที่ปลูกสร้างบนที่ดิน และผนังอาคารต้องติดที่ว่างทุกด้าน (นิยามตามศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์)
 • บ้านเดี่ยว
 • บ้านแฝด
 • ทาวเฮ้าส์
 • คอนโด/หอพัก
 • อาคารพาณิชย์
 • ที่ดิน
บ้านแฝด - บ้านแฝด หมายถึง อาคารที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยก่อสร้างติดต่อกันสองบ้าน มีผนังแบ่งอาคารเป็นบ้าน มีที่ว่างระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้างของแต่ละบ้านและมีทางเข้าออกของแต่ละบ้านแยกจากกันเป็นสัดส่วน (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกความตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
 • บ้านเดี่ยว
 • บ้านแฝด
 • ทาวเฮ้าส์
 • คอนโด/หอพัก
 • อาคารพาณิชย์
 • ที่ดิน
ทาวน์เฮ้าส์ - ทาวน์เฮ้าส์ หมายถึง บ้านแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ซึ่งมีที่ว่างด้านหน้าและ ด้านหลังระหว่างรั้วหรือแนวเขตที่ดินกับตัวอาคารแต่ละคูหา และมีความสูงไม่เกิน 3 ชั้น (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกความตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
 • บ้านเดี่ยว
 • บ้านแฝด
 • ทาวเฮ้าส์
 • คอนโด/หอพัก
 • อาคารพาณิชย์
 • ที่ดิน
หอพัก หมายถึง สถานที่ให้เช่าพักเชิงพาณิชย์ที่มีนักเรียนนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี และศึกษาไม่เกินระดับปริญญาตรีเข้าพักตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนการพักจากผู้พัก และไม่ใช่หอพักที่ดำเนินการโดยสถานศึกษา
คอนโด/คอนโดมิเนียม (Condominium) หมายถึง อาคารที่บุคคลสามารถแบ่งถือกรรมสิทธิ์ออกเป็น ส่วนๆ โดยแต่ละส่วนประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ใน ทรัพย์สินส่วนกลาง ลักษณะส่วนใหญ่ตัวอาคารจะเป็นตึกใช้วัสดุทนไฟ หรืออาจเรียกง่ายๆ ว่า "บ้านลอยฟ้า" นั้นเอง
 • บ้านเดี่ยว
 • บ้านแฝด
 • ทาวเฮ้าส์
 • คอนโด/หอพัก
 • อาคารพาณิชย์
 • ที่ดิน
อาคารพาณิชย์ - อาคารพาณิชย์ หมายถึง ตึกแถว ที่ก่อสร้างต่อเนื่องกันเป็นแถวยาวตั้งแต่สองคูหาขึ้นไป โดยมีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นคูหาและประกอบด้วยวัสดุทนไฟเป็นส่วนใหญ่ รวมถึง โฮมออฟฟิศ และทาวน์เฮ้าส์ที่มีความสูงเกิน 3 ชั้น (ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 ออกความตามพรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522)
 • บ้านเดี่ยว
 • บ้านแฝด
 • ทาวเฮ้าส์
 • คอนโด/หอพัก
 • อาคารพาณิชย์
 • ที่ดิน
ที่ดิน - ที่ดิน หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีที่อยู่เฉพาะแน่นอน เคลื่อนย้ายไม่ได้ มีปริมาณจำกัดไม่สามารถเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ตามความต้องการของมนุษย์ เป็นพื้นที่ที่สามารถเข้าถือครองกรรมสิทธิทางกฎหมายที่ดินที่มีอยู่ตามธรรมชาติ อันอาจใช้ประโยชน์สนองความต้องการของมนุษย์ในทางต่างๆ โดยคำนึงถึงผลตอบแทนจากการใช้ประโยชน์ที่ดินนั้นเป็นประการสำคัญ

ต้องการค้นหาทรัพย์สินประเภทใด?

ทุกรายการ
บ้านเดี่ยว
บ้านแฝด
ทาวเฮ้าส์
คอนโด/หอพัก
อาคารพาณิชย์
ที่ดิน
เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน
รีสอร์ท/โรงแรม
โรงงาน/โกดัง
สินค้าและบริการ
อื่นๆ